Climres vil i kortform formidle funn fra arbeidet i prosjektet. Gjennom en serie korte og populariserte tekster vil vi først og fremst presentere funn fra casestudier, men vi vil også bruke formatet til å presentere mer overordnede debatter innenfor klimaendringer og naturfarer som Climres bidrar til.

Nytt fra Climres – 1/2016 omhandler lyngbrannen i Flatanger, mens Nytt fra Climres – 2/2016 handler om lyngbrannen på Frøya. Begge brannene fant sted vinteren 2014, og arbeidet er basert på nylig avlagte mastergrader i geografi. Nytt fra Climres – 1/2017 handler om norske holdninger til lokal beredskap ved ekstreme naturhendelser, dette arbeidet er også basert på nylig avlagt mastergrad i geografi.

Nytt fra Climres – 2/2017 handler om storflommen i Holtålen i Sør-Trøndelag i 2011. MA-student Siri Valen har gjort en undersøkelse av den lokale håndteringen av flommen. Studien viser at god kommunikasjon mellom kommunale myndigheter og befolkning er vesentlig for evnen til god håndtering. Et annet viktig funn er at såkalt sosial kapital, dvs. gode og tette sosiale nettverk i befolkningen har stor betydning for folks trygghet i en krise.

Nytt fra Climres – 3/2017 fokuserer på trusselen fra Åkerneset, og hvordan folk i bygda Geiranger lever med det faktum at de vil bli rammet av en tsunami den dagen Åkerneset raser ut i Storfjorden. MA-studien til Inger Bakken Gjørva viser imidlertid at folk er mer opptatt av allmenn risiko knyttet snøskred, steinsprang og bilulykker. Samtidig sier folk at kommunen kommuniserer for dårlig med befolkningen mht. Åkerneset, og at de ønsker seg en evakueringsøvelse for å være forberedt på en mulig hendelse.